top of page

Ungdomsfronten är en ideell och icke-statlig organisation som arbetar med utveckling av ungdomsinitiativ och genomförande av innovativa projekt. Vi är baserade i Södertälje och Tranemo kommun!. Ungdomsfronten har inrättats av en grupp ungdomar som insåg deras behov att göra en skillnad i samhället. Vårt huvudmål är att öppna ungdomarnas ögon och visa att vi tillsammans kan förändras och tillsammans kan bygga ett bättre Europa. Vår nationella verksamhet är baserad på icke-formell utbildning. Vi arrangerar workshops och några andra aktiviteter för ungdomarna i lokalsamhället. Vi ser fram emot internationellt samarbete inom Europa och världen. Vår personal är experter på ungdomsområdet och några av oss har en lång historia i det lokala och internationella arbetet inom ungdomsområdet. Vårt huvuduppdrag är främjande av människors utveckling, inklusive utveckling av deras befogenheter, engagemang i det civila samhällets process och skydd av deras rättigheter och intressen är att utveckla och stödja ungdomar från minoritetsgrupper i Europa och utanför genom engagemang i aktivt medborgarskap.

Visionen av UF är att uppfylla ett bredare socialt intresse, att agera och uppnå mål inom områdena civilsamhället, demokratisk ordning och institutioner, medborgerliga värderingar, mänskliga rättigheter, media, icke-formell utbildning och bidra till att integrera nykomlingarna i det svenska samhället. Vi strävar efter att stimulera och upprätthålla den personliga, professionella och sociala utvecklingen för den lokala ungdomen och att främja deras aktiva och ansvarsfulla deltagande i utbildnings-, socialt, kulturellt, politiskt och ekonomiskt liv i de samhällen de bor i.

För att uppnå uppdraget och visionen är Ungdomsfronten huvudmål och arbetsområden:

- Utveckling av det civila samhället, demokrati och demokratiska institutioner.

- Främjande och skydd av mänskliga rättigheter, medborgarvärden och rättigheter för utsatta grupper av medborgare i samhället.

- Stärka de interetniska och interreligiösa relationerna och bidra till jämlikhet och solidaritet i samhället.

- Främjande av icke-formell utbildning bland medborgare, särskilt bland ungdomar.

- Stöd till marginaliserade människor och bidra till deras sociala inkludering i samhället.

- Bekräftelse av ungdomar i samhället och stimulera deras deltagande i beslutsfattande.

- Erbjuda stöd till lokala och statliga institutioner i skapandet av ansvarsfull offentlig politik.

- Uppmuntra och främja utveckling och kunskap inom området inhemska, regionala, europeiska och internationella relationer och samarbete.

- Främjande och utveckling av kreativitet, innovation, hållbar utveckling och entreprenörskap.

- Främjande av filantropi, frivillighet och aktivt deltagande av medborgare i det sociala, politiska och ekonomiska livet.

- Kapacitetsuppbyggnad av det civila samhället på lokal och internationell nivå.

- Upprätta samarbete med lokala och utländska icke-statliga organisationer, stiftelser, lokala regeringar, statliga institutioner och andra organisationer vars mål är förenliga med Ungdomsfrontenens må

Föreningen uppfyller sina mål och uppgifter genom ett etablerat arbetsprogram genom följande aktiviteter: organisera specifika programaktiviteter; genomförande av gemensamma projekt och samarbete med lokala och utländska icke-statliga organisationer, stiftelser, lokala myndigheter, statliga institutioner och andra organisationer; organisera konferenser, seminarier, utbildningar, utbyten, diskussioner, offentliga debatter, kreativa workshops, studiecirklar och annan offentlig verksamhet och former av utbildning; publicering av manualer, marknadsföringsmaterial och publikationer; organisera frivilliga åtgärder för att öka medvetenheten i frågor av socialt och allmänt intresse samt aktiviteter som uppmuntrar aktivt deltagande av medborgarna i beslutsfattandet.

bottom of page